Жалпы мәселелер

Жалпы мәселелер
Общие вопросы

Қанекей, төлем тәртібін талқылауға көшейік.

Давайте перейдем к обсуждению порядка платежей.

Иә, әрине. Біз төлемдердің жалпы көлемін, олар бойынша кестелер мен басқа да мәселелерді талқылауымыз керек.

Да, конечно. Нам следует обсудить общие объемы платежей, графики по ним и другие вопросы.

Төлем төлеу жеңілдіктерін, валюталарын, жері мен нысандарын ұмытуға болмайды.

Нельзя забывать о льготах, валюте, месте и формах оплаты.

Төлем төлеу кезінде оның көлемінің маңызы зор.

При платежах первостепенное значение имеют их объемы.

Келісімшарттың толық құнында...

Полная стоимость контракта включает в себя ...

- үстеме шығындар

- накладные расходы

- өнімнің өзіндік құны қамтылады.

- себестоимость продукции.

Иә, мен сізбен келісемін.

Да, я согласен с вами.

Біздің келісімшартқа көшейік.

Перейдем к нашему контракту.

Сіз бізге 50 000 теңге мөлшерінде ... жеткіздіңіздер.

Вы поставили нам ... на сумму 50 000 тенге.

- галантерея тауарларын

- галантерейные товары

- кеңсе тауарларын

- канцтовары

- жабдық

- оборудование

- өнеркәсіп тауарларын

- промышленные товары

Барлық ... 15000 теңге болады.

Все ... составляют около 15000 тенге.

- қосымша шығындар

- дополнительные расходы

- іссапар шығындары

- командировочные расходы

- үстеме шығындар

- накладные расходы

Біз ... ұсынылған құжаттарға сәйкес есептедік.

Исчисление ... мы произвели соответственно представленным документам.

- шығындарды

- издержек

- пайданы

- прибыли

- пайыздарды

- процентов

- өзіндік құнды

- себестоимости

- залалдарды

- убытков

- бағаны

- цен

Сондай-ақ біз ... үшін жұмсалған шығындарды да сіздің есепке жатқызамыз.

За ваш счет мы относим также расходы за ...

- жабдықты қосымша тексеру және пысықтау

- дополнительную проверку и наладку оборудования

- мамандарды іссапармен жіберу

- откомандирование специалистов

- баяндамашыларды шақыру

- приглашение докладчиков.

Бағаламада барлық баға көрсетілді және келісілген басқа құжаттарда ескерілді.

Все цены указаны в прейскурантах и отражены в других согласованных документах.

Біз сізге 150 000 теңге мөлшерінде шот ұсынамыз.

Мы выставляем вам счета на сумму 150 000 тенге.

Міне, мысалы, мына тауар үшін сізге 50 000 теңге мөлшерінде шот жазылды.

Вот, например, за этот товар вам выписан счет на сумму 50 000 тенге.

Міне басқа шоттар.

А вот другие счета.

Біз оларды ... үшін төлеуге ұсындық.

Мы представили их к оплате за ...

- жеткізу

- доставку

- сақтандыру

- страхование

- тауарлар

- товары

- буып-түю

- упаковку

- сақтау

- хранение.

Бірақ біз мұндай есептесуді ешқашан да қолданбаймыз. Біз айлық төлемдердің мөлшері тек орындалған жұмыстардың көлемімен айқындалуға тиіс деп есептейміз.

Но мы никогда не применяем подобных расчетов. Мы считаем, что размеры месячных платежей должны определяться только объемом выполненных работ.

Еш нәрсе істей алмайсыз. Үстеме шығындарды шегеріп тастағанда, келісімшарттың жалпы сомасы 150 000 теңге болады. Ал келісімшартқа сіз қол қойғансыз, біз оларды сақтауға тиіспіз.

Ничего не поделаешь. За вычетом накладных расходов общая стоимость контракта составляет 150 000 тенге. А контракт подписан вами, и мы должны его соблюдать.

Сіз есеп айырысудың қандай нысандарын қолданып жүрсіз?

Какие формы расчета вы практикуете?

Есеп айырысу ... жүргізіле ме?

Будет ли производиться расчет ...?

- қолма-қол ақшасыз тәсілмен

- безналичным способом

- қолма-қол ақшамен

- наличными

Біз ... келеді.

Мы хотели бы ...

- жарнаны бөліктеп төлегіміз

- выплачивать взносы частями

- банк салымын (депозитін) салғымыз

- произвести банковский вклад(депозит)

- төлемді банк арқылы төлегіміз

- произвести платежи через банк

- қолма-қол ақшалай төлегіміз

- уплатить наличными.

Егер қолыңызда нақты ақшаңыз болса, ал төлемнің жалпы мөлшері көп емес қой, онда фирманың кассасына төлеуіңізге болады.

Если вы располагаете наличными, а общая сумма платежа невелика, то вы можете уплатить в кассу фирмы.

Әйтпесе есеп айырысу банк арқылы қолма-қол ақшасыз тәсілмен жүргізіледі.

В противном случае расчет производится через банк безналичным способом.

Біз сізге ... ұсынамыз.

Мы предлагаем вам ...

- есеп айырысудың инкассолық нысанын таңдауды

- избрать инкассовую форму расчета

- төлемді аударым арқылы төлеуді

- оплату производить посредством переводов

- банкіде шот ашуды

- открыть счет в банке.

Бізді ... қанағаттандырады.

Нас вполне устраивает оплата ...

- аккредитив бойынша

- по аккредитиву

- инкассо бойынша

- по инкассо

- клиринг бойынша

- по клирингу

- несие шотынан төлем төлеу

- с кредитного счета.

Төлем қандай валютамен төленеді?

В какой валюте будут осуществляться платежи?

Біз ... төлеуді қолданып жүрміз.

Мы практикуем оплату в ...

- клирингілік валютамен

- валюте клиринга

- айырбасталымды валютамен

- конвертируемой валюте

- жергілікті валютамен

- местной валюте.

Сіздер өздеріңіздің сауда серіктестеріңізбен есеп айырысуды ... жүргізесіздер ме?

Производите ли вы расчеты со своими торговыми партнерами в ... ?

- доллармен

- долларах

- маркамен

- марках

- теңгемен

- тенге

- рубльмен

- рублях

- франкпен

- франках

- шиллингімен

- шиллингах

- экюмен

- экю

- еуромен

- евро

- иенамен

- иена

Валюталық ауытқулар мәселелері ерекше қарауды талап етеді.

Особого рассмотрения требуют вопросы валютных колебаний.

Сіздер валюта бағамының ауытқуын қалай ескересіздер?

Как вы будете учитывать колебания валютного курса?

Валюталық шығасының алдын алу үшін бізде түрлі ескертпелер бар.

Для предотвращения валютных потерь у нас есть различные оговорки.

Мына құжаттармен танысыңыз.

Познакомьтесь с этими документами.

Сіздердің заңнамаңыз валюта аударымына рұқсат ете ме?

Позволяет ли ваше законодательство перевод валюты?

Бізде бұл жөнінен ешқандай шектеу жоқ.

У нас в этом отношении нет никаких ограничений.

Сіздер қабылдаған валютаның алтынмен өтелуі қалай?

Каково золотое покрытие принятой вами валюты?

Алтынмен өтелуі ... болады.

Золотое покрытие составляет ...


Казахско-русский экономический словарь.

Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "Жалпы мәселелер" в других словарях:

  • Верификация — (лат. verificatio дәлел, растау) – ғылыми ақиқат пен оның деректері (мәліметтері) эмпирикалық, яғни тәжірибелік тексеру арқылы айқындалады деген әдістемелік концепция, принцип. Ол логикалық позитивизм мен аналитикалық философияның бір тармағы… …   Философиялық терминдердің сөздігі

  • тексерулер — (Проверки) әскери бөлімдер, құрамалар, әскери оқу орындары мен әскери мекемелердің шынайы жағдайын, жеке құраммен әскери қызметті жүргізу, заңдарды, директиваларды, бұйрықтарды (үкімдерді) орындау сапасын анықтау, сонымен қатар кемшіліктер мен… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

  • әскери доктринаның қалыптасу принциптері — Әскери доктрина жасау жалпы мемлекеттік міндет. Оның мазмұны ұзақ жылдарға елдегі әскери идеологияны, қорғаныс құрылысы жүйесін айқындап, белгілі бір дәрежеде ішкі және сыртқы саясат, экономика, Қарулы Күштердің әлеуметтік дамуы мен әскери өнер… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

  • әскери құпияларға жатқызылатын экономикалық мәліметтер — Қазақстан Республикасының қорғаныс қабілетіне, қауіпсіздігіне, саяси немесе экономикалық мүдделеріне зиян келтіруі мүмкін халықаралық шарттарды әзірлеу, жасасу, олардың күшін жоюға дайындау, мазмұны немесе орындалуы туралы мәліметтер; – егер бұл… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

  • әскери саясат — (Военная политика) мемлекеттердің әскери ұйым құрумен, саяси мақсаттарға жету үшін қарулы күш жұмсау құралдарын дайындаумен және қолданумен тікелей байланысты қарым қатынасы мен іс әрекеті. Ә.с. өзінің маңызы мен мазмұны жағынан мемлекеттің жалпы …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

  • Қоғамтану — 1) зерттеу пәні тұтас қоғам және оның әртүрлі өлшемдері, сфералары, құбылыстары, процестері, деңгейлері, кезеңдері, формалары, түрлері және т.с.с. болатын адам танымының негізгі үш (табиғаттану және техника білумен қатар) «бағанның» («ствол»)… …   Философиялық терминдердің сөздігі

  • Мифология — Миф, мифология (гр. mythos аңыз, ертегі + logos сөз, ілім) 1) әлемді рухани тәжірибелік игерудің амалы, қоғамдық сананың формасы және алғашқы қауымдық қоғам адамының дүниетүсінігі; 2) белгілі бір халықтың мифтерінің жиынтығы; 3) мифтер туралы… …   Философиялық терминдердің сөздігі

  • Христиандық — (гр. Хristos помазанник Божий – маңдайына бақ қонған, Құдайдың сүйген құлы) – буддизм және исламмен қатар үш әлемдік діндердің бірі. Оның негізгі қайнар көздері Қасиетті Жазу – Інжіл (Библия ) және Қасиетті Аңыз – соборларда жасалған догматтар,… …   Философиялық терминдердің сөздігі


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»